ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на посаду керівника ЗЗСО

МОНАСТИРИСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від 21 лютого 2022 року   м. Монастириська         № 13- к

 Про оголошення конкурсу на заміщення

вакантної  посади директора школи

Відповідно до ст. 39 Закону України „Про повну загальну середню освіту”, Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності Монастириської міської ради, у зв’язку із закінченням контракту з директором Устя-Зеленської гімназії з початковою школою Чортківського району Тернопільської області РІБИМ Сергієм Івановичем

 НАКАЗУЮ: 

1.  Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора Устя-Зеленської гімназії з початковою школою Чортківського району Тернопільської області;

        2. Затвердити:

        1) склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на  заміщення вакантної посади директора Устя-Зеленської гімназії з початковою школою Чортківського району Тернопільської області  (додаток 1);

         2) критерії оцінювання учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора (додаток 2);

        3) перелік тестових питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти для кандидатів на  заміщення вакантної посади директора  (додаток 3);  

       4) перелік ситуаційних завдань для кандидатів на  заміщення вакантної посади директора (додаток 4).

       3. Оголошення про проведення конкурсу та наказ (з додатками)  оприлюднити на  офіційних  веб-сайтах  управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради, Устя-Зеленської гімназії з початковою школою Чортківського району Тернопільської області.

       4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник  управління                                                      Володимир САПА

Ольга Кварценюк

Любов Николаїшина 

                                                                     Додаток 2

                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    Наказ управління освіти, культури,

                                                                    молоді та спорту  

                                                                    Монастириської міської ради                                                                                      

                                                                      21.02.2022 р. № 13  – к

Критерії оцінювання учасників конкурсу

на заміщення вакантних посад директорів

Перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти проводиться шляхом тестування.

 1. Тестування містить 20 тестових завдань.
 2. Кожне тестове завдання передбачає чотири варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.
 3. Тестування проходить письмово не довше 40 хвилин у присутності членів комісії.
 4. Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату виконання тестових завдань.
 5. Оцінювання тестування проводиться за такими критеріями:
 6. один бал – за правильну відповідь;
 7. нуль балів – за неправильну відповідь.
 8. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 20.

         ІІ. Ситуаційні завдання

Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти.

 1. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин.
 2. Кандидат обирає ситуаційне завдання шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.
 3. Перед вирішенням ситуаційного завдання обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.
 4. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

6 – 10 балів – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 – 5 балів – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

5. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування та балів за вирішення ситуаційного завдання.

 • З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

ІІІ. Публічна презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 20 хвилин.

Для оцінювання результату публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

6 – 10 балів виставляється кандидатам, які в стратегії  повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;  

1 – 5 балів виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективний план розвитку закладу освіти;  

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективний план розвитку закладу освіти.

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання  балів,  виставлених  кожному кандидату за результатами  оцінювання перевірки знання законодавства, розв’язання ситуаційних завдань та  презентації.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів визначення переможця здійснюється таємним голосуванням членів комісії  бюлетенями.

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування бюлетенями вирішальним у визначення переможця є голос голови конкурсної комісії.

Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в управлінні освіти, культури,  молоді та спорту Монастириської міської ради.

                   Додаток 3

                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     Наказ управління освіти, культури,

                                                                    молоді та спорту  

                                                                    Монастириської міської ради                                                                                      

                                                                      21.02.2022 р. № 13 – к

Перелік тестових питань для кандидатів на посаду директора

 закладу загальної середньої освіти

(Позначте одну правильну відповіді)

1. Відповідно до Конституції України, хто має право на освіту в Україні?

 • відповідно до Конституції України кожен має право на якісну та доступну освіту;
 • відповідно до ст. 3 Закону України «Про освіту» право на освіту мають тільки громадяни України;
 • відповідно до ст. 3 Закону України «Про освіту» кожен має право на якісну та доступну освіту;
 • всі відповіді правильні.

2. Відповідно до Конституції України, яка освіта є обов’язковою?

 • повна загальна середня освіта;
 • базова загальна середня освіта;
 • дошкільна освіта;
 • початкова освіта.

3. Відповідно до Закону України «Про освіту», стандарт освіти визначає:

 • вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти; інші складники, передбачені спеціальними законами;
 • вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти; форми організації освітнього процесу; інші складники, передбачені спеціальними законами;
 • вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти;
 • критерії оцінювання компетентностей та результатів навчання здобувачів освіти інші складники, передбачені спеціальними законами.

4. Відповідно до Закону України «Про освіту» стандарти освіти розробляються у відповідності до:

 • Національної рамки кваліфікацій;
 • спеціальних законів та інших нормативно-правових актів;
 • Європейської рамки кваліфікації;
 • європейських рамок компетентностей.

5. Згідно із Законом України «Про освіту», основою для розроблення освітньої програми є:

 • стандарт освіти відповідного рівня (за наявності);
 • Концепція «Нова українська школа»;
 • модельна навчальна програма;
 • Державний стандарт початкової освіти.

6. Відповідно до Закону України «Про освіту», освітня програма містить такі структурні компоненти:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти; вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти);
 • зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

7.  Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України «Про освіту»?

 • атестація шкіл та інспекції, які проводять відділи, управління освіти;
 • атестація вчителів;
 • контроль фінансів школи;
 • внутрішкільний контроль.

8. Варіативна складова базового навчального плану розподіляється:

 • закладом загальної середньої освіти за погодженням з органом управління освітою, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;
 • закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;
 • закладом загальної середньої освіти, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України;
 • засновником закладу освіти.

9. Відповідно до Закону України «Про освіту» заклади освіти можуть використовувати:

 • типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціальних законів;
 • тільки типові освітні програми;
 • тільки власні освітні програми, розроблені на основі типових;
 • концепції щодо формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

10. Відповідно до Закону України «Про освіту» освітні програми розробляються:

 • закладами освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціальних законів;
 • закладами освіти;
 • науковими установами;
 • суб’єктами освітньої діяльності.

11. Відповідно до Закону України «Про освіту» для осіб з особливими освітніми потребами освітні програми можуть мати:

 • корекційно-розвитковий складник;
 • корекційно-розвиткові завдання;
 • спеціальні предмети та курси;
 • психолого-педагогічний супровід.

12. Яка з компетентностей не належить до ключових компетентностей, згідно з Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87?

 • цифрова компетентність;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність.

13. Назвіть повний перелік ключових компетентностей, визначених у Державному стандарті початкової освіти,  затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87:

 • вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність;
 • мовна компетентність, здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість;
 • вільне володіння державною мовою; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна
 • компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність;
 • екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність.

14. Чи передбачено можливість інтеграції різних освітніх галузей у Державному стандарті початкової освіти?

 • передбачено повну або часткову інтеграцію різних освітніх галузей;
 • передбачено повну інтеграцію різних освітніх галузей;
 • передбачено часткову інтеграцію різних освітніх галузей;
 • не передбачено інтеграції освітніх галузей.

15. Чи є інваріантний складник Базового навчального плану обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти?

 • є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форми власності;
 • є необов’язковим та може бути змінений  залежно від підпорядкування і форми власності закладу загальної середньої освіти;
 • є необов’язковим та може бути змінений у відповідності до освітньої програми закладу загальної середньої освіти;
 • є обов’язковим але може бути змінений засновником закладу загальної середньої освіти.

16. Яке з наведених нижче тверджень є правильним?

 • заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до  Закону України «Про освіту» та спеціальних законів;
 • освітні програми повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачами освіти;
 • заклади загальної середньої освіти можуть використовувати виключно типові освітні програми;
 • заклади спеціалізованої освіти, освітні об’єднання та заклади освіти, що здійснюють освітню діяльність на різних рівнях освіти, можуть використовувати наскрізні освітні програми, які охоплюють різні рівні освіти та розробляються, затверджуються (акредитуються) відповідно до Закону «Про освіту» та спеціальних законів.

17. У якій формі проводиться Державна підсумкова атестація здобувачів освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти?

 • у формі контрольних робіт з метою проведення моніторингу якості освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти та/або якості освіти;
 • у форматі формувального оцінювання з метою встановлення рівня навчальних досягнень учнів;
 • у формі компетентнісних тестів з проективною метою;
 • у формі творчих заліків або конкурсів з метою контролю.

18. Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 998, центральне місце в системі освіти належить:

 • середній школі;
 • початковій школі;
 • сімейному вихованню;
 • індивідуальному навчанню.

19. Нова українська школа відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998 працює на засадах:

 • педагогіки партнерства;
 • авторитарної педагогіки;
 • технократичної парадигми;
 • проектного навчання.

20. Яка роль учителя відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?

 • фасилітатора, партнера;
 • наставника, ментора;
 • авторитетного джерела знань;
 • взірця для учня.

21. Згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998, виховний процес має орієнтуватися на гідність, чесність, справедливість, турботу, повагу до життя, повагу особистості до себе та інших людей, які відносяться до:

 • морально-етичних цінностей;
 • соціально-політичних цінностей;
 • компетентностей;
 • особистісних якостей.

22. Скільки рівнів відповідно до Закону України «Про освіту» має повна загальна середня освіта, позначте їх.

 • повна загальна середня освіта має три рівні освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки; базова середня освіта тривалістюп’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки;
 • повна загальна середня освіта має чотири рівні освіти: дошкільна освіта; початкова освіта тривалістю чотири роки; базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки;
 • повна загальна середня освіта має два рівні освіти: базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки;
 • повна загальна середня освіта здійснюється не за рівнями.

23. Які  Ви знаєте види автономії  закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?

 • академічна, організаційна, фінансова, кадрова;
 • академічна, організаційна, фінансова, територіальна;
 • організаційна;
 • фінансово-територіальна.

24. Ким затверджується статут закладу загальної середньої освіти відповідно до  Закону України «Про загальну середню освіту»?

 • засновником або уповноваженим ним органом;
 • педагогічною радою закладу;
 • Кабінетом Міністрів України;
 • статут закладу загальної середньої освіти не затверджується.

25. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», хто призначає та звільняє директора закладу загальної середньої освіти?

 • засновник або уповноважений ним орган;
 • управління освіти;
 • трудовий колектив закладу освіти;
 • усі відповіді правильні.

26. Згідно Закону України «Про загальну середню освіту», хто здійснює державний контроль (нагляд) за закладом загальної середньої освіти?

 • засновник або уповноважений ним орган;
 • управління освіти;
 • Державної служби якості освіти України та її територіальні управління;
 • Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації.

27. Для чого потрібно відповідно до Закону України «Про освіту»  забезпечувати на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників) відкритий доступ до інформації та документів закладу освіти?

 • для забезпечення прозорості і відкритості діяльності закладу освіти;
 • суто для реклами закладу освіти;
 • для інформування Державної служби якості освіти України;
 • для використання учнями та батьками  під час освітнього процесу.

28. За чиєю ініціативною створюються органи громадського самоврядування закладу освіти  відповідно до Закону України «Про освіту»?

 • учасників освітнього процесу;
 • виключно за ініціативи  управління освіти Каховської міської ради;
 • за ініціативою органів місцевого самоврядування;
 • за ініціативою фізичних осіб та/або громадських об’єднань, інших інститутів громадянського суспільства, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами відповідно до законодавства.

29. Відповідно до Закону України «Про освіту» державно-громадське управління у сфері освіти це:

 • взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських рішень та задоволення суспільних інтересів у сфері освіти;
 • взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою задоволення суспільних інтересів у сфері освіти;
 • взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських рішень та задоволення суспільних інтересів у сфері освіти;
 • взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських рішень у сфері освіти.

30. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

 • за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи можуть бути притягнені до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку;
 • за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи можуть бути притягнені тільки до кримінальної, відповідальності у встановленому законом порядку;
 • за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи притягуються тільки до адміністративної відповідальності у встановленому законом порядку;
 • за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи притягуються виключно до цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

31. Відповідно до Концепції навчання в Новій українській школі, її ціннісно-світоглядна домінанта ґрунтується на постулатах:

 • педагогіки партнерства, позитивної психології, філософії дитиноцентризму;
 • традиційної педагогіки у поєднанні з інноваціями;
 • виключно традиційної педагогіки;
 • гуманістичної педагогіки.

32. Основне завдання вчителя Нової української школи відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998 є:

 • організувати компетентнісне навчання та забезпечити інтегрованість змісту (внутрішньопредметну і міжпредметну) на основі ключових компетентностей;
 • організувати особистісно-орієнтоване навчання на основі міжпредметних зв’язків;
 • організувати продуктивне освітнє середовище на основі традиційної педагогіки;
 • організувати розвивальне навчання та запровадити здоров’язбережувальні технології.

33. Автономія школи – це набуття повноважень:

 •  самостійного здійснення бухгалтерського обліку, реєстрація закладу як окремої юридичної особи у державних фондах, відкриття реєстраційного та спеціального реєстраційного рахунків;
 • Видання наказів про призначення і звільнення педагогічних працівників;
 • внесення змін до статуту;
 • виведення навчального закладу зі складу централізованої бухгалтерії  та переведення на самостійний бухгалтерський облік.

34. Сертифікація педагогічних працівників – це:

 • зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;
 • поняття тотожне атестації;
 • моніторинг роботи вчителя: практичних умінь застосування сучасних методів і технологій навчання, вивчення практичного досвіду вчителя;
 • тестування професійних знань і компетентностей педагогів.

35. Метою сертифікації вчителів є:

 • підвищення престижності педагогічної праці, стимулювання педагогічних працівників до особистісного та професійного зростання;
 • перевірка фахової компетентності педагогів;
 • визначення необхідності для курсової перепідготовки педагогів;
 • виключно фінансове стимулювання для педагогів, які успішно її пройдуть.

36. Успішне проходження сертифікації педагогічним працівником буде підставою:

 • звільнення педагогічного працівника від атестації та присвоєння кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання;
 • звільнення педагогічного працівника від атестації;
 • присвоєння педагогічному працівникові кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання;
 • для зарахування  як позачергової атестації.

37. Дитячий травматизм спеціалісти поділяють на:

 • шкільний, спортивний, вуличний, побутовий;
 • шкільний, позашкільний  та побутовий;
 • вуличний, родинний, побутовий;
 • шкільний, позашкільний, вуличний, побутовий.

38. Відповідно до  Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017 р. № 1669 керівник закладу освіти є:

 • · відповідальним за створення безпечних умов освітнього процесу; не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов;
 • відповідальним за утримання шкільної споруди в належному стані;
 • відповідальним за проведення поточних і капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти;
 • призначає відповідального за створення безпечних умов освітнього процесу.

39. Інституційний аудит закладу освіти – це:

 • комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток;
 • комплексна внутрішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.
 • комплексна перевірка та оцінювання результатів роботи закладу загальної середньої освіти.
 • комплексна перевірка та оцінювання виключно управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

40. Інституційний аудит проводить:

 • Державна служба якості освіти України та її територіальні органи;
 • Український центр оцінювання якості освіти;
 • Міністерство освіти і науки України;
 • Місцеве управління освітою.

41. Мета інституційного аудиту:

 • оцінити якість освітньої діяльності закладу освіти та виробити рекомендації щодо підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства;
 • оцінити якість освітньої діяльності закладу освіти та виробити рекомендації щодо підвищення якості освітньої діяльності;
 • оцінити якість освітньої діяльності закладу освіти;
 • оцінити якість освітньої діяльності закладу освіти та зокрема роботу його керівництва.

42. До заяви про зарахування дитини до 1 класу батьки додають:

 • копію свідоцтва про народження дитини, оригінал або копію медичної довідки за формою № 086-1/0, документ, що підтверджує місце проживання дитини;
 • копію свідоцтва про народження дитини, оригінал або копію медичної довідки за формою № 086-1/0, документ, що підтверджує місце проживання дитини, довідку про місце роботи батьків;
 • копію свідоцтва про народження дитини, оригінал або копію медичної довідки за формою № 086-1/0, документ, що підтверджує місце проживання дитини, особову справу дитини;
 • копію свідоцтва про народження дитини, оригінал або копію медичної довідки за формою № 086-1/0, сімейне фото.

43. Назвіть дату закінчення прийому заяв від батьків щодо зарахування дітей до 1 класу:

 • 31 травня;
 • 1 травня;
 • 1 червня;
 • заяви приймаються протягом року.

44.Хто визначає і закріплює за закладами освіти територію їх обслуговування?

 •  районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, приймаючи відповідне рішення;
 •  управління освіти відповідним наказом;
 •  заклад загальної середньої освіти;
 •  територія обслуговування взагалі не визначається і не закріплюється за закладами освіти.

45.Під час переведення учня до іншого закладу освіти, з якого він переводиться, подається такий пакет документів:

 • заява батьків учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів) та письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня;
 • · заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів), сімейне фото;
 • · письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня;
 •  виключно заява самого учня.

46. Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

 • · заява батьків учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів) та копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття);
 • заява батьків учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття), поштова листівка з краєвидами нового місця навчання дитини;
 • копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина;
 •  виключно заява самого учня.

47.Учні (вихованці), які не мають результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) у зв’язку із невідвідуванням загальноосвітнього навчального закладу (не менше шести останніх місяців навчального року підряд) та за відсутності будь-яких відомостей щодо місця їх проживання чи перебування, їхніх батьків, або законних представників, визнаються такими, що:

 • вибули із загальноосвітнього навчального закладу, та до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, що оформлюється відповідним наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу.
 •  переведені до наступного класу за умови здачі іспитів у формі співбесіди за програмою відповідного класу;
 •  переведені до наступного класу з оцінками початкового рівня;
 •  переведені на екстернат.

48. Якими є обов’язки керівника закладу загальної середньої освіти у разі звернення батьків щодо організації інклюзивного навчання?

 • організувати клас з інклюзивним навчанням, створити необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, дібрати відповідних педагогічних працівників;
 • запропонувати батькам індивідуальну форму навчання;
 • направити батьків на консультацію до інклюзивно-ресурсного центру, а потім самостійно визначити форму навчання;
 • звернутися до управління освіти, адже вирішення такого питання є виключно у його компетенції.

49. Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складається з:

 • урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
 • не відрізняється від розкладу уроків для решти учнів;
 • розклад складається виключно для корекційної роботи;
 • розклад враховує виключно  діагноз учня.

50. Оберіть правильне визначення поняття «корекційно-розвиткова робота»:

 • комплексзаходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини; 
 • психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби (практичними психологами, соціальними педагогами) таких закладів та відповідними педагогічними працівниками;
 • корекційна робота з учнем фахівцями інклюзивно-ресурсного центру;
 • навчання у класах з інклюзивним навчанням.

51. Яка роль асистента вчителя у роботі з супроводження дітей з особливими освітніми потребами?

 • забезпечує особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу, бере участь у розробленні та виконанні навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами;
 • проводить індивідуальну роботу з учнями, що мають особливі освітні потреби  щодо засвоєння навчальної програми;
 • проводить спільно з вчителем навчальні заняття;
 • проводить спільно з психологом корекційні заняття.

52. Закон України «Про освіту»дає багато автономії школі. Що з цього списку НЕ зможе робити керівництво школи?

 • самостійно набирати на роботу вчителів і звільняти їх;
 • розпоряджатися фінансами, зокрема коштами міжнародних грантів задля покращення якості освітнього процесу;
 • вирішувати (разом з педрадою), де вчителі будуть проходити підвищення своєї кваліфікації – у громадських організаціях чи інститутах підвищення кваліфікації, а також – як саме;
 • розформовувати школу і закривати її.

53. Які контрольні функції залишились у місцевих органів управління освіти після ухвалення нової редакції Закону України «Про освіту»?

 • перелік яких визначить місцева рада, що є засновником закладів освіти громади;
 • контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;
 • жодних;
 • усі контрольні функції, що були в минулій редакції Закону України «Про освіту».

54. Директора школи за Законом України «Про освіту» обирають за конкурсом на 6 років (з правом обрання на ще один термін). Чия присутність не є обов’язковоюу складі конкурсної комісії?

 • представника засновника школи;
 • представників педагогічного колективу та батьківського самоврядування школи;
 • представники громадського об’єднання директорів шкіл цієї місцевості;
 • експертів у сфері освіти.

55. Яке місце може займати релігія в школі?

 • на прохання більшості батьків школа може обрати певну релігійну спрямованість;
 • релігійна спрямованість може бути тільки в приватних школах;
 • в школі може бути лише та релігійна спрямованість, яка є основною на території, де розміщений заклад освіти;
 • релігійна спрямованість закладу залежить від рішення педагогічної ради.

56. Колегіальним органом управління закладом освіти є:

 • орган батьківського самоврядування;
 • орган самоврядування здобувачів освіти;
 • педагогічна рада закладу;
 • нарада при директорі.

57. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в Новій українській школі?

 • переатестація;
 • ліцензування;
 • сертифікація;
 • нічого не змінилося.

58. Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає поділ організації освітнього процесу на два цикли (І цикл – 1-2 класи; ІІ цикл – 3-4 класи) із застосуванням діяльнісного підходу, заснованого на:

 • інтегровано-предметній основі (І цикл) та ігрових методах (ІІ цикл);
 • ігрових методах (І цикл) та інтегровано-предметній основі (ІІ цикл);
 • інтегровано-предметній основі з переважанням ігрових методів (І цикл) та інтегровано-предметній основі (ІІ цикл);
 • на ігрових методах (І цикл та ІІ цикл).

59. Варіативна складова робочого навчального плану розподіляється:

 • закладом загальної середньої освіти за погодженням з органом управління освітою, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;
 • закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;
 • закладом загальної середньої освіти, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України;
 • директором закладу освіти.

60. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується:

 • директором закладу;
 • педагогічною радою закладу;
 • місцевим органом управління освіти;
 • засновником закладу загальної середньої освіти.

61. Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів затверджуються:

 • Міністерство освіти і науки України;
 • директором закладу загальної  середньої освіти;
 • міським головою;
 • місцевим органом управління освіти.

62. Заклад загальної середньої освіти – це:

 • заклад освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері середньої освіти;
 • заклад освіти, основним видом діяльності якого є освітньо-виховна діяльність у сфері середньої освіти;
 • заклад освіти, основним видом діяльності якого є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;
 • заклад освіти, що є складовою освіти впродовж життя, спрямовує свою діяльність на реалізацію прав кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

63. Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у державному або комунальному закладі освіти:

 • у закладі освіти за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає  особа;
 • без обмежень вибору закладу освіти;
 • у будь якому закладі освіти, який не закріплений за територією обслуговування, лише за згодою відповідного управління освіти;
 • жоден з варіантів не вірний.

64. У закладах освіти відповідно до освітньої програми:

 • всі дисципліни повинні викладатись виключно державною мовою;
 • можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу;
 • можуть викладатися одна або декілька дисциплін лише двома мовами –державною мовою, та мовою відповідної національної меншини або відповідного корінного народу
 • всі варіанти правильні.

65. Закон України «Про освіту» регулює кількість годин для підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої знання і вміння педагоги за новим законом?

 • не менше 100 годин за 5 років;
 • щорічно, загальна кількість годин на таке підвищення кваліфікації протягом 5 років має бути не меншою 150 академічних годин;
 • щорічно, загальна кількість годин на таке підвищення кваліфікації протягом 5 років має бути не більшою 150 академічних годин;
 • кількість годин та освітня програма залежить від рівня кваліфікаційної категорії педпрацівника.

66. Скільки учнів може навчатися в одному класі школи відповідно до Закону України «Про освіту»?

 • скільки директор дозволить;
 • скільки вмістить клас;
 • не більше 30 учнів;
 • не більше 25 учнів.

67. Що є підставою для відрахування учня із закладу загальної середньої освіти?

 • здобуття повної загальної середньої освіти та отримання документу про освіту, зарахування або переведення до іншого закладу для здобуття повної загальної середньої, освіти виїзд за межі країни.
 • неуспішність в навчанні;
 • зарахування або переведення до іншого закладу для здобуття повної загальної середньої освіти;
 • небажання учня або його батьків продовжувати навчання.

68. Чи залучаються діти з особливими освітніми потребами до позакласної та позашкільної роботи?

 • так, з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я;
 • не залучаються до позакласної та позашкільної роботи;
 • залучаються до позакласної та позашкільної роботи тільки за згодою батьків;
 • тільки у виняткових випадках.

69. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється:

 • згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним навчальною програмою;
 • за окремо визначеними  критеріями;
 • оцінюються лише окремі предмети,
 • не здійснюється взагалі.

70. Позначте правильне тлумачення поняття «конфлікт інтересів»:

 • це суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. 
 • це суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами посадової особи чи  близьких їй осіб та її службовими повноваженнями.
 • це суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями;
 • це суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, яка може негативно вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих особі службових повноважень.

71. Звітність про надходження, облік та використання благодійних внесків керівник закладу освіти має:

 • щороку публікувати на сайті закладу, чи відповідного органу управління освітою;
 • здавати до управління освіти;
 • надавати кожному депутата міської ради;
 • подача такої звітності взагалі не передбачена.

72. Які документи про освіту видає школа?

 • свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти;
 • атестати про здобуття повної загальної середньої освіти;
 • свідоцтва про здобуття початкової освіти, свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти;
 • свідоцтва про здобуття базової середньої освіти.

73. Нормативна наповнюваність групи продовженого дня в закладі загальної середньої освіти становить:

 • 30 учнів;
 • 25 учнів;
 • 35 учнів;
 • нормативна наповнюваність законодавчо не встановлена.

74. Оберіть правильне визначення поняття «екстернат»:

 • форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту;
 • заочне навчання у закладі загальної середньої освіти;
 • прискорене опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас;
 • форма здобуття загальної середньої освіти для осіб, які не мають можливості навчатися на денній формі.

75. Які вікові рамки встановлено для бажаючих навчатися екстерном?

 • Здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою не обмежується віком;
 • за екстернатною формою можуть навчатися особи віком від 18до 21 року.
 • за екстернатною формою можуть навчатися особи віком до 55 років.
 • за екстернатною формою можуть навчатися особи віком від 18 до 30 років.

76. Як визначається освітній рівень особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого освітнього рівня чи результатів оцінювання та/або атестації та бажає вступити на екстернат?

 • визначається загальноосвітнім навчальним закладом, у якому організовано екстернат.
 • освітній рівень не визначається
 • визначається зі слів екстерна.
 • за відсутності таких документів зарахування на екстернат не відбувається.

77. За яких умов у закладі загальної середньо освіти створюється група продовженого дня?

 • за наявності необхідної матеріально-технічної бази,
 • за наявності умов для організації харчування учнів та рішення засновника;
 • за наявності заяв батьків та рішення засновника;
 • за наявності заяв батьків та відповідного приміщення;
 • створюється за бажанням адміністрації школи.

78.Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить:

 • не більше шести годин на день; 
 • не більше п’яти годин на день;
 • не більше трьох годин на день;
 • Це питання не врегульоване законодавством.

79.  Оберіть правильне визначення поняття «державна підсумкова атестація здобувачів освіти»:

 • форма контролю відповідності результатів навчання здобувачів освіти вимогам державних стандартів загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти,
 • форма контролю за якістю освіти окремого закладу загальної середньої освіти,
 • складання іспитів на право отримання документа про відповідний рівень освіти,
 • складання обов’язкових іспитів, визначених законодавством про освіту в Україні

80. Форми проведення державної підсумкової атестації:

 • може проводитися в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
 • може проводитися виключно в закладі освіти.
 • може проводитись виключно у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Форму проведення атестації заклад освіти обирає самостійно.

81. Перелік навчальних предметів, з яких проводиться атестація, а також форма проведення атестації з них щороку встановлюються:

 • Міністерством освіти і науки України;
 • Місцевими органами управління освітою;
 • Закладом освіти самостійно;
 • За заявами учнів та батьків.

82.Здобувачі освіти, які проживають на тимчасово окупованій території України, на території проведення ООС (на період її проведення), території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період здійснення зазначених заходів), території населених пунктів на лінії зіткнення і не здобувають загальну середню освіту в закладах освіти, розташованих на території, підконтрольній Україні, можуть пройти атестацію:

 • екстерном у закладах освіти, рекомендованих органами управлінняосвіти;
 • екстерном у закладах освіти за місцем проживання;
 • екстерном у закладах освіти за власним вибором;
 • такі здобувачі освіти не проходять ДПА.

83. Для проведення атестації в закладі освіти створюються державні атестаційні комісії, які:

 • наказом керівника закладу освіти не пізніше ніж за місяць до початку атестації із затвердженням їх персонального складу.
 • наказом управління освіти,
 • наказом департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації;
 • такі комісії створюються відповідно до рішення педради.

84. Звільнення від атестації здійснюється відповідно до:

 • наказу керівника закладу освіти;
 • наказу управління освіти;
 • наказу відповідного органу охорони здоров’я,
 • заяви батьків.

85. Апеляційні комісії для розгляду апеляційних скарг щодо атестації в закладах загальної середньої освіти з кожного навчального предмета створюються:

 • місцевими органами управління освіти;
 • за наказом директора школи;
 • за наказом департамента освіти і науки обласної державної адміністрації;
 • такі комісії створюються відповідно до рішення педради.

86. Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін:

 • до 5 днів;
 • до 10 днів;
 • до 25 днів,
 • не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

87. Яка навчальна література може використовуватися у навчальному процесі закладу загальної середньої освіти?

 • що має гриф Міністерства освіти і науки України;
 • що обрав заклад освіти;
 • обрана батьками;
 • обмеження не встановлені.

88. Оберіть правильний перелік документів, що створюються під час діяльності закладів загальної середньої освіти:

 • статут, накази з основної діяльності та кадрових питань,штатний розпис, тарифікаційні списки, посадові інструкції працівників, планування роботи закладу.
 • класні журнали, конспекти уроків, протоколи педагогічних рад,
 • виключно статистична звітність закладу,
 • виключно документи з фінансово-господарчої діяльності.

89. Скільки часу мають зберігатися накази з кадрових питань закладу освіти?

 • 1 рік;
 • 10 років;
 • 75 років;
 • накази не зберігаються.

                                                                       Додаток 4

                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    Наказ управління освіти, культури,

                                                                    молоді та спорту  

                                                                    Монастириської міської ради                                                                                      

                                                                      21.02.2022 р. № 13 – к

Перелік ситуаційних завдань для кандидатів на  заміщення вакантних

посад директорів

 1. У педагогічному колективі неодноразово порушували питання необхідності обговорення проекту річного плану закладу освіти. Педагоги скаржилися, що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу, який має цей план виконувати. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання річного плану на наступний  навчальний рік.

Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

 • Учитель В.В.  систематично порушує дисципліну і не виконує своїх професійних обов’язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча М.М..  Директор школи  знає не тільки про погану роботу В.В., але й про те, що М.М. не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських стосунків з В.В.., фактично заохочує недобросовісність В.В. чи замовчує її. Безпосередніх, явних причин і зачіпок для покарання  М.М. (безпосереднього керівника), начебто немає: покараним повинен бути В.В. (підлеглий). Але водночас директор школи усвідомлює, що в поганій роботі В.В. є значна частка вини М.М.

Які дії директора школи? Кого ж варто більшою мірою покарати?

3. Педагог-організатор   школи  О.В. повернулася з відпустки із запізненням на два дні і мотивувала це тим, що «неможливо було виїхати з Мелітополя, де вона відпочивала». За порушення трудової дисципліни їй винесли догану.

         Незабаром після цього відбувся міський КВК між командами шкіл, в підготовці до якого  О.В.  брала найактивнішу участь і команда школи посіла І місце.

          Проте на педраді, де підбивалися підсумки роботи школи за семестр, О.В. не була навіть згадана в числі учасників підготовки до цього  заходу, бо  завуч школи  викреслила її прізвище з тексту своєї  доповіді.

Як правильно вчинити директору у даній ситуації?

4. Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

Які дії директора школи?

 • Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей. Мотивуючи  свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади. Які дії директора школи?

6.       Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу Ігорем, важким, запальним хлопчиком із неблагополучної сім’ї, який не користується в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила оцінки за вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що вчителька занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. Вчителька веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив. Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики?

7. Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора. Що має зробити  керівник закладу?

8. Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють  переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників?

9. Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною. основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір  перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?

10. У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки. Що б ви порадили вчительці?

11.     Директор школи  усвідомив, що у педагогічному колективі працює  педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом?

12. Миколка, кмітливий, енергійний і непосидючий п’ятикласник, постійно дратує вчительку своїм базіканням та вертлявістю. Не допомогло пересаджування за першу парту. Дисциплінарні зауваження лише на декілька хвилин заспокоюють пустуна. І ось одного разу, не витримавши перешіптування хлопчика з сусідом, педагог рішуче заявила: „Наступного разу без батька або матері на урок не приходь!” Засмучений п’ятикласник кулею вилетів із класу. Вчителька звернулася за порадою до директора школи.

13. Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10  класу (всього у класі – 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну. ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів  стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

14.     Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув на роботу живий – здоровий. Дії директора школи?

15. Все почалося в той день, коли Настю, ученицю 5-Б класу, не пустили вранці до школи. В її школі для всіх учнів була введена обов’язкова форма: піджак зеленого кольору. Того ранку Настя піджак не вдягла, бо за день до того дівчинка забруднила його і мама віднесла річ до хімчистки, іншого піджака у дівчинки не було. Настя була прикро вражена, коли черговий при вході не впустив її до школи, посилаючись на наказ директора „без шкільної форми нікого в школу не впускати!”. Засмучена дівчинка вже налаштувалась вертатися додому, як раптом побачила завуча з виховної роботи, Марію Іванівну, яка піднімалася сходами шкільного ґанку.

– Добрий день, Маріє Іванівно, чому мене не впускають до школи? Я вчора забруднила піджак і мама віднесла його до хімчистки, а черговий каже, що без піджака в школу не можна!Яка реакція дирекції школи?